Lesregelement GTA

                           

1.     Lestijden: De lessen worden georganiseerd volgens vooraf vastgestelde tijden. Zoals vermeld in de whatsapp groepschatten. Lessen duren 45, 60 of 90 minuten, inclusief een pauze voor de trainer. De leerlingen worden aangemoedigd om deze tijd te gebruiken voor een warming-up of wedstrijdrondes

2.     Groepsindeling: De vereniging streeft ernaar om de trainingen zoveel mogelijk in homogene groepen te organiseren. Wijzigingen zijn mogelijk in onderling overleg.

3.     Feestdagen en vakanties: Er wordt geen les gegeven op officiële feestdagen en in  vastgestelde vakanties, tenzij anders overeengekomen.

4.     Communicatie: De lestijden en groepsindeling wordt voor aanvang van de lessen medegedeeld via telefoon, website of email.

5.     De trainer handhaaft de orde tijdens de door hem/haar te geven lessen.

6.     De tennisschool houdt zo veel mogelijk rekening met verzoeken tot specifieke train(st)ers, lesdagen en lestijden. Een garantie om aan deze verzoeken te voldoen kan niet worden gegeven. 

Verhindering/ Uitval van lessen

7.     Afgelasting: De trainer beoordeelt of een les door kan gaan. Bij ziekte/afwezigheid van een trainer wordt de les ingehaald of vervangen.

8.     Weeromstandigheden: Bij uitval door weersomstandigheden worden lessen ingehaald volgens de richtlijnen, met een maximum van 2 ingehaalde lessen.

9.     Gemiste lessen: Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald tenzij de trainer mogelijkheden ziet in zijn/ haar programma. Langdurige afwezigheid kan in overleg met een vervanger worden geregeld.

Algemene bepalingen

10.  Wanneer de groepsgrootte, waar men zich voor opgeeft, niet gerealiseerd kan worden zal het bedrag worden aangepast aan het aantal deelnemers in de betreffende groep.

11.  Inschrijving en betaling: De deelnemer gaat een betalingsverplichting aan en accepteert de algemene voorwaarden. Inschrijfformulieren dienen volledig te worden ingevuld. Betaling dient binnen de factuurdeadline te geschieden.

12.  Annulering: Annulering is kosteloos tot voor aanvang van de lessen, schriftelijk, en met opgaaf van reden.

13.  Beëindiging en restitutie: Bij tussentijdse beëindiging blijft het totale lesgeld verschuldigd. Restitutie vindt alleen plaats indien geen tennislessen kunnen worden georganiseerd.

14.  Herinnering en incasso: Bij late betaling worden herinneringskosten in rekening gebracht, gevolgd door overdracht aan een incassobureau.

15.  Aansprakelijkheid: De vereniging is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen, diefstal, beschadiging, of blessures

16.  In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet beslist de tennisschool waarbij gestreefd wordt naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen.

Door inschrijving voor de tennislessen gaat u akkoord met het bovenstaande lesreglement. Eventuele afwijkingen van dit regelement door individuele verenigingen zullen duidelijk worden gecommuniceerd.