Ledenadministratie

Lid worden

Het aanmelden als lid van de LTV Stein kan uitsluitend door middel van het invullen en ondertekenen van het aanmeldingsformulier. In geval van aanmelding van een minderjarige dient het aanmeldingsformulier te zijn ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger van deze minderjarige. Het aanmeldingsformulier dient te worden ingeleverd bij de ledenadministratie (voor adres zie ledenadministratie vereniging)van de vereniging. Tevens dient een (pas)foto digitaal aangeleverd te worden.

Het bestuur is bevoegd een aanmelding te weigeren zonder opgave van redenen.

Legitimatie

Na aanmelding als lid van de LTV Stein wordt u tevens aangemeld als lid van de KNLTB. U ontvangt een persoonlijke spelerspas met foto, Deze pas heeft u nodig bij officiële wedstrijden en toernooien. Ook heeft u deze pas nodig voor het reserveren van een tennisbaan op ons park ( het zogenaamde afhangen).

Introductie

In principe is het mogelijk een introducé uit te nodigen voor een partij tennis. Daarvoor dienen de volgende regels in acht te worden genomen:

 • Spelen kan alleen mét een lid van LTV Stein;
 • Competitieleden kunnen geen gebruik maken van deze regeling;
 • Introductie is alleen mogelijk als de baanbezetting dit toelaat;
 • De introductie moet vooraf worden aangevraagd bij de voorzitter of secretaris;
 • De kosten bedragen € 6,00 per uur, vooraf te voldoen.

Contributie

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Voor het jaar 2017 zijn de geldende bedragen vermeld in onderstaande tabel. Senioren zijn leden die op 1 januari 2017 17 jaar of ouder zijn.

 • Contributie Senioren           € 145,-
 • Eerste jaar Senior              € 100,-
 • Contributie Junior               € 25,-
 • Eerste jaar Junior              € 10,-
 • Contributie studenten          € 67,50* 
 • Contributie Competitielid   € 50,00
 • Contributie Steunend lid     € 17,50
 • Bondslid      Deze vorm van lidmaatschap is niet mogelijk

*Studenten dienen contact op te nemen met de penningmeester via penningmeester@ltvstein.nl en een kopie van de studentenpas te sturen naar de secretaris.

In bijzondere omstandigheden en bij volledige uitval is restitutie van contributie mogelijk. De aanvraag hiervoor dient voor 1 april van het betreffend jaar schriftelijk ingediend te worden bij de penningmeester (penningmeester@ltvstein.nl). Toekenning van restitutie zal uitsluitend plaatsvinden na beslissing van het dagelijks bestuur. Administratiekosten en kosten KNLTB blijven altijd verschuldigd.

Opzegging

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met de mogelijkheid tot jaarlijkse opzegging. Opzegging van het lidmaatschap moet geschieden per 1 januari van het jaar waarin u géén lid meer wenst te zijn. Daarbij geldt een opzegtermijn van 4 weken. Opzegging dient u schriftelijk en ondertekend te richten aan de secretaris van de vereniging. Opzegging in strijd met de voor opzegging geldende bepalingen en termijn wordt niet in behandeling genomen. In geval van onreglementaire opzegging blijft uw lidmaatschap voortbestaan met alle hieruit voortvloeiende rechten en plichten.

Opzegging dient te worden gericht aan de ledenadministratie.

 • mediakracht.jpg
 • Bloemensalon_P_de_Koning.JPG
 • caroline.jpg
 • dassen.jpg
 • Fysiotherapie Maatschap Snijders
 • Gelissen2Wielers
 • goossens.jpg
 • Haan Optiek
 • hermans.jpg
 • hydro.jpg
 • janssen.jpg
 • klinkers_schildersbedrijf.jpg
 • Gaston Eidams Keurslagerij
 • lebbink.jpg
 • Rob Racket Service
 • Personal Brow Bar
 • meule.jpg
 • Goedkoopbusjehuren
 • schmetz.jpg
 • vos.jpg
 • vip.jpg
 • t Veurletste